Door te voldoen aan de eisen van niveau 1 t/m 3 van de CO2-prestatieladder heeft L’Ortye Transportbedrijf B.V. aangetoond dat L’Ortye bewust bezig is met duurzaam ondernemen. L’Ortye werkt permanent aan het verwezenlijken van reductiedoelstellingen ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen. L’Ortye heeft de belangrijkste bronnen van uitstoot in kaart gebracht om zo te kunnen werken aan beperking van de uitstoot. Ook is L’Ortye actief bezig, door deelname aan sector- en keteninitiatieven in de branche, om zo de CO2-uitstoot te reduceren in de hele branche.

 

De CO2-prestatieladder richt zich op vier invalshoeken. Per invalshoek heeft L’Ortye activiteiten ontplooid en documenten opgesteld die de activiteiten op het gebied van de CO2-prestatieladder toelichten.

 

CO2-footprint

 

De door de onderneming veroorzaakte directe en indirecte emissies worden door L’Ortye in kaart gebracht. Naar aanleiding hiervan kan L’Ortye de voortgang betreffende de reductiedoelstellingen monitoren. Klik hier voor een link naar diverse documenten, zoals de L'Ortye CO2-footprint.

 

CO2-reductiedoelstellingen


L’Ortye stelt jaarlijks, en voor een periode van vijf jaar, reductiedoelstellingen op. Om deze doelstellingen te realiseren worden verschillende acties ondernomen, die tevens worden beschreven in het energie-audit verslag. Voor deze acties wordt een plan van aanpak opgesteld, zodat wordt gewaarborgd dat deze acties ook worden gerealiseerd. Klik hier voor een link naar diverse documenten.

 

Voortgangsrapportage


L’Ortye heeft al veel geïnvesteerd in duurzame voertuigen en koopt CO2 neutrale energie in. Het resultaat is dat we goed op weg liggen om onze CO2 reductie doelstellingen te halen. Onze laatste halfjaarlijkse voortgangsrapportage treft u hier aan.