L'Ortye nieuws

 

 

Na 16 jaar Limburgse bieten terug in schip!

 

Vandaag (15 september) laadt het Limburgse havenbedrijf L’Ortye sinds 16 jaar weer Limburgse “kroate” in een binnenvaartschip. Dit vindt plaats op één van de drie havenlocaties van de L’Ortye groep, te weten aan de Ankerkade in Maastricht. Deze overslag gebeurt in opdracht van Cosun Beet Company uit Dinteloord, Noord-Brabant.

 

De komende 18 weken zullen de auto’s van ATZ Transport af en aan rijden naar de Beatrixhaven in Maastricht om dagelijks twee schepen met bieten te voorzien. L’Ortye draagt naast de feitelijke verlading zorg voor de registratie en de bemonstering en ontwikkelde hiervoor speciaal de Beet Box. Hoofd Technische Dienst Bas Ruijten: “Het was geen gemakkelijke opgave om een machine samen te stellen die volgens de wensen van de klant het monster steekt in de hoop bieten. Wanneer het monster is gestoken, lost de machinist het monster in de Beet Box waar de bieten worden opgezakt, dicht geknoopt en gelabeld”.

 

Tevens investeerde L’Ortye in een nieuwe hybride overslagkraan met een speciaal ontworpen bietenbak om de bieten zo min mogelijk te beschadigen bij de verlading in schepen.

 

Jaarlijks worden met deze modal-shift, van 270 miljoen kilo suikerbieten, 8.000 vrachtwagens omgebogen van de weg naar het water. De vrachtwagens worden natuurlijk wel nog ingezet voor het voortransport naar de Ankerkade in Maastricht. De A2 wordt hierdoor in deze periode weer een stukje rustiger.

 

“we zijn ontzettend trots dat we na een succesvolle proef vorig jaar nu definitief bij kunnen dragen aan een verduurzaming van dit logistieke proces voor Cosun Beet Company. Dit past volledig binnen ons duurzaamheidsbeleid en onze bedrijfsfilosofie” aldus Guido Loeffen Manager Havens binnen de L’Ortye Groep.

 

Directeur en mede-eigenaar Jean L’Ortye is Cosun Beet Company zeer erkentelijk voor het vertrouwen en het moedige besluit dat zij voor deze modal-shift heeft genomen. “We hebben met z’n allen hard naar dit moment toe gewerkt en dat maakt de voldoening om de Limburgse bieten weer terug in het schip te zien alleen maar groter!”.

 

IMG_7209

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Samenwerking Kanjel en Gelei

 

 

Op het eerste oog zijn Janssen Group en L’Ortye concurrenten van elkaar. Maar vaak werken beide bedrijven juist nauw samen. Zoals bij het afvoeren van grond uit het project Herinrichting Kanjel en Gelei, twee beken in de Landgoederenzone rond Maastricht. Raoul Dresens, bedrijfsleider bij Janssen: “Zo’n goede verstandhouding hebben we niet met alle concurrenten.”

 

De Aannemingscombinatie Janssen Group-Den Ouden voert deze herinrichtingswerkzaamheden uit, die ervoor moeten zorgen dat het water in de vijvers van de landgoederen op peil blijft, wateroverlast wordt voorkomen en de ecologische waarden worden hersteld. De ophoping van slib heeft ertoe geleid dat het water nu minder goed door de beken stroomt. Daarom wordt het slib nu verwijderd. Ook worden nieuwe waterbuffers aangelegd en wordt een deel van de beken omgeleid, zodat het water beter wordt verdeeld.

 

“De grond die wij ontgraven voor de regenwaterbuffers, voeren we af naar de groeve van L’Ortye in Meers”, zegt Raoul Dresens. L’Ortye heeft een reputatie als specialist grondberging, met meerdere locaties in Zuid-Limburg. De grond uit het project Kanjel en Gelei, zo’n 60.000 ton, wordt eerst op de locatie van ontgraving gekeurd. L’Ortye verzorgt de BBK-meldingen. Bij groen licht door het bevoegd gezag vervoert Aannemingscombinatie Janssen-Den Ouden de grond naar de grondberging in Born of Meers. Als zij vrachtwagens tekort komen, wordt L’Ortye ingehuurd om een deel van het transport te verzorgen. Machines van Janssen helpen dan weer bij het verwerken van de grond voor de herinrichting van de groeve in Meers.

 

“We zijn bijna buren in de Beatrixhaven”, vertelt Raoul. “Dus het ligt voor de hand dat we samen kijken hoe we elkaar kunnen versterken. De onderlinge verstandhouding is positief. Vooral bij grondafzet hebben we veel contact met L ‘Ortye. Maar we weten elkaar ook te vinden als we bij een transport vrachtauto’s tekort hebben. Die samenwerking is heel plezierig.”

 

Rond oktober van dit jaar moet het project Kanjel en Gelei klaar zijn. Maastricht heeft er dan met de landgoederenzone ten noorden van de stad een mooi recreatief wandel- en fietsgebied bij.

 

In bijgaand filmpje is te zien hoe de aangeleverde grond van Kanjel en Gelei wordt gestort in de dekgrondberging van de L’Ortye groeve in Meers. Met de grond wordt het ‘gat’ gevuld dat is ontstaan na de zand- en grindwinning, zodat hier een nieuw natuurgebied kan worden gemaakt.

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

‘De Wereld van Zand&Grind’ haalt MKB idee subsidie binnen!

 

Inzet van gamificatie in de leercultuur bewijst ook voortzetting project It’s a Serious Game!

 

 

MKB Idee

 

De zand en grind sector in Nederland is bestempeld als zijnde van Nationaal Belang, met een groot aantal MKB bedrijven in Zuidoost Nederland. Zes bedrijven, van plan tot eindproduct, gaan gezamenlijk aan de slag met vernieuwende manieren op het gebied van opleiden en het interesseren van talent voor de sector. De 6 deelnemende MKB-bedrijven: Kuijpers Kessel, Koninklijke Smals,
L’Ortye, Kalle en Bakker, Vlassak en Kragten kennen vooral een leercultuur van training on the job, aangezien er geen specifieke opleidingen beschikbaar zijn voor de sector. Digitalisering, automatisering en de toepassing van nieuwe technieken zoals sensoring nemen daarbij razendsnel toe. Het feit dat er geen specifieke opleidingen zijn, stelt de branche en de deelnemende bedrijven voor grote uitdagingen.

 

De bedrijven gaan gezamenlijk een serious game (De Wereld van Zand en Grind) ontwikkelen die op een realistische en interactieve manier met behulp van augmented reality en virtual reality ingezet kan worden om de eigen medewerkers op een speelse manier kennis te laten maken met de andere ketenpartners, digitalisering (nieuwe technieken) en hun eigen rol in de verduurzaming/ energietransitie van hun werk. De game introduceert een nieuwe manier van leren en laat zien hoe veelzijdig, uitdagend en afwisselend het is om bij deze bedrijven en in deze sector te werken. De game zal zowel fysiek gespeeld kunnen worden met een echt spelbord, maar ook online te spelen zijn.

 

Voortzetting Project It’s a Serious Game!

 

De uitvoering van het project vindt plaats door Meet the Youngsters, die eerder het gezamenlijke MKB project It’s a Serious Game! heeft uitgevoerd met ProfCore, Perfact Group en Soapbox (www.meettheyoungsters.nl/seriousgame). It’s a Serious Game! biedt jongeren een regionale arbeidsmarktoriëntatie, gecombineerd met serious gaming en is zeer positief ontvangen door het onderwijs. Dit wordt bewezen door het feit dat It’s a Serious Game! in Zuid-Limburg wordt doorgezet binnen de regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024.

 

MKB! Idee

 

MKB!dee is onderdeel van het grote programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de ministeries van OCW, SZW en EZK en bedoeld om ondernemers te prikkelen werkende oplossingen te bedenken voor de belemmeringen en problemen waar ze zelf in de praktijk tegenaan lopen. Staatssecretaris Mona Keijzer: “Veel bedrijven in het mkb hebben een personeelstekort. En ze weten dat de vaardigheden van hun werknemers bij de tijd moeten blijven. Dat gaat allemaal niet vanzelf, zeker niet als je een kleine ondernemer bent.”

Sinds 2018 timmerden al eenenzestig samenwerkingsprojecten aan de weg en daar komen drieënzestig nieuwe MKB!dee-projecten bij, waaronder het MKBidee: ‘De Wereld van Zand&Grind’. De feestelijke, digitale bijeenkomst is op maandag 17 mei 2021 waar de deelnemende bedrijven symbolisch de subsidie overhandigd krijgen van staatssecretaris Mona Keijzer.

 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met

Jos Meessen, directeur Meet the Youngsters, jos@meettheyoungsters.nl/06-51524766

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Akte van Ambitie

 

AktevanA1

 

Trots op onze Akte van Ambitie die vandaag door Jean L’Ortye is ondertekend in samenwerking met Zuid-Limburg Bereikbaar.
We richten ons met deze akte van ambitie o.a. op:
- werken vanuit huis of een werkplek in de regio ook na de Covid-pandemie
- meer medewerkers op de fiets met als doel verlaging van de CO2 uitstoot en verhoging van de vitaliteit van onze mensen
- hybride of elektrische voertuigen gericht op de verlaging van de CO2 uitstoot
We behoren hiermee tot de eerste vier werkgevers in Limburg met zo’n mooie Akte van Ambitie.

 

AktevanA2

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

L’Ortye door Kiwa Multisite gecertificeerd


Na een succesvol doorlopen zesdaagse audit door Kiwa in januari 2021 is L’Ortye opnieuw gecertificeerd voor ISO 9001, ISO 14001, VCA** en CO2 prestatieladder. Anders dan voorheen, is de certificering nu Multisite. Dat wil zeggen dat de certificering geldt voor de vier B.V.’s die vallen onder de Holding L’Ortye, te weten L’Ortye Transportbedrijf B.V., Haven Stein B.V., Haven Maastricht B.V. en Houtrecycling Limburg B.V.

 

Tijdens de audit heeft Kiwa het nieuwe geïntegreerde managementsysteem van L’Ortye getoetst. Aangetoond is dat wordt voldaan aan alle normen en eisen die de overheid stelt aan het kwaliteitsmanagement (ISO 9001), milieumanagement (ISO 14001) en veiligheidsmanagement (VCA**). Bovendien voldoet L’Ortye aan niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. Door actief beleid te voeren op onder meer het terugdringen van gereden kilometers, levert L’Ortye een positieve bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen en het verlagen van de CO2-uitstoot.
Vivien en Jean l’Ortye, directeuren van L’Ortye, zijn trots op het behaalde resultaat. “Onze klanten verwachten dat wij ISO-gecertificeerd zijn. Inmiddels is dat voor veel bedrijven de standaard. Veel minder vanzelfsprekend is dat voor de CO2 Prestatieladder, daarin loopt L’Ortye voorop.”

 

Kijk hier voor meer info: https://www.lortye.eu/nl/certificaten

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

L’Ortye realiseert in samenwerking met bewoners Pauzepark Hoensbroek

 

Het proces kende een lange aanloop, maar met het storten van zo’n 10.000 ton grond op een al jaren braakliggend terrein aan de Zandstraat/ Spoordijkstraat/Pastoorskuilenweg in Hoensbroek zijn de eerste contouren zichtbaar van het hier geplande Pauzepark. Het Pauzepark is een innovatief voorbeeldproject van L’Ortye, waarin nauwe samenwerking met de bewoners en de gemeente voorop stond. 

 

Bij het van de grond krijgen van dit plan is L’Ortye uitgegaan van een door het bedrijf ontwikkelde visie over verbetering van de leefomgeving, ondergebracht in het concept BUITEN. In plaats van eerst gronden aan te kopen, dan bij overheden aan te kloppen, vergunningen aan te vragen en als laatste de bewoners te informeren, heeft L’Ortye de werkwijze omgedraaid: “We zijn begonnen met overleg te voeren met de omgeving”, vertelt directeur Jean L’Ortye. “Dat vergroot de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag. Een breed draagvlak voorkomt bovendien dat in de beginfase onnodige kosten worden gemaakt.”

 

Heuvels

 

Wat de wensen van de bewoners waren, werd geïnventariseerd door van deur tot deur te gaan. Samen met de bewoners maakte de grondbank-divisie van L’Ortye een plan voor een (tijdelijk) park, dat met IBA Parkstad en de gemeente Heerlen, eigenaar van de grond, werd opgepakt. Met een 3D-tekening bracht L’Ortye het reliëf van het terrein in beeld. Door de bewoners bij dit ontwerpproces te betrekken, werd duidelijk dat zij last hadden van het hinderlijke licht van koplampen van hangjongeren, die met de auto bijeenkomen. De aanleg van verschillende heuvels in het terrein heeft dit probleem al opgelost.

 

Speelplek

 

De komende tijd gaat L’Ortye op het terrein wandelpaden en parkeerplaatsen aanleggen. Ook krijgen enkele zwerfkeien uit de groeve Meers een plek in het park en worden een paar boomstammen aangevoerd, die gebruikt kunnen worden als natuurlijke speelplek. De gemeente zaait gras in en plant een aantal bomen, de bewoners zijn verantwoordelijk voor verdere aankleding met bijvoorbeeld bankjes en voetbalgoaltjes. De financiering hiervan komt onder andere voort uit het bewonersfonds van IBA. Eenmaal af is het Pauzepark een aantrekkelijke groene rustplek met heuveltjes, bomen, wandelpaadjes, een voetbalveldje, een crossparcours en een sleehelling. Buurtbewoner Bjorn Lamers is blij met dit begin: “Zo wordt onze buurt de komende zomer zeker mooier. Fijn dat firma L'Ortye zoveel ondersteuning heeft geboden.”

 

Omgevingswet

 

Ook Jean L’Ortye is trots op het resultaat. “Het Pauzepark is een win-winsituatie, voor de buurt en voor ons. Normaal gesproken moeten wij betalen om de grond te storten, hier hoeft dat niet. In ruil daarvoor investeren wij in dit project. Zo dragen we bij aan verbetering van de leefomgeving en tonen we onze maatschappelijke betrokkenheid. Tegelijkertijd laten we op deze manier aan de omgeving zien hoe we werken en dienen deze projecten als referentie voor nieuwe zand- en grindwinning- en grondbergingsprojecten. En tenslotte lopen we met deze werkwijze al vooruit op de nieuwe Omgevingswet, die in 2022 ingaat. Het inrichten van de openbare ruimte wordt dan een zaak van zowel de bewoners, het bedrijfsleven als de overheid samen. Met name aan de gemeente hebben we nu laten zien hoe goed dat kan werken.”
Adriane Keulen, wethouder Buurtgericht Werken, toont zich op de website van IBA in elk geval enthousiast. “Dit is een prachtig voorbeeld van regie pakken in je eigen omgeving. Een compliment voor de wijze waarop buurtbewoners en het bedrijf L’Ortye zich inzetten om dit stukje Hoensbroek mooier te maken!”

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gewijzigde openingstijden Op- en overslag De Koumen

 

In verband met de huidige omstandigheden rondom het coronavirus wijzigen wij vanaf donderdag 2 april 2020 de openingstijden van onze weegbrug op onze locatie te Hoensbroek. U kunt uw afval aanleveren of bouwgrondstoffen afhalen op ma. t/m vrij. van 7.30 uur tot 17.00 uur.

 

De openingstijden van onze vestigingen Haven Maastricht en Haven Stein blijven ongewijzigd.

Zodra de gebruikelijke openingstijden weer van kracht zijn laten wij u dit weten. Wij vertrouwen op uw begrip.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u te allen tijde contact opnemen met onze commerciële afdeling op 088-3741166.

 

 


 

MAATREGELEN CORONAVIRUS (COVID-19)

 

De Nederlandse regering heeft inmiddels verregaande maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Het ophalen van afval valt onder de cruciale dienstverlening, deze blijft dus gewoon doorlopen. Maar om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers te waarborgen en het risico op besmetting tot een minimum te beperken hebben wij enkele maatregelen moeten nemen. Wij vertrouwen hierbij op uw medewerking en flexibiliteit.

 

Onze maatregelen richting klanten:

 • Alleen rolcontainers welke buiten worden aangeboden, worden geledigd door onze chauffeurs. Op deze manier hoeven onze chauffeurs niet in de buurt te komen van uw medewerkers;
 • Bij het tekenen van L’Ortye bonnen of begeleidingsbrieven wordt aan u verzocht om een eigen pen te gebruiken en persoonlijk contact met onze chauffeurs te vermijden;
 • Houd te allen tijde afstand van onze chauffeurs en voorkom fysiek contact.
 • Tevens vragen wij particuliere klanten om afzetcontainers en bouwstoffen zoveel mogelijk online te bestellen en af te rekenen via Ideal. Dit kan op www.lortyeshop.eu.


Onze maatregelen binnen onze eigen organisatie:

 • Wij volgen de adviezen van het RIVM op;
 • Onze medewerkers met gezondheidsklachten blijven thuis;
 • Waar mogelijk werken onze medewerkers vanuit thuis;
 • Op onze diverse locaties hebben onze medewerkers minimaal contact met elkaar, ook tijdens de pauzes.


Wanneer zich nog verdere wijzigingen voordoen in onze dienstverlening, brengen wij u direct op de hoogte.
 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u te allen tijde contact opnemen met onze commerciële afdeling op 088-3741166.

 

 


 

IN MEMORIAM

 

 

Math L’Ortye

 

Op maandag 29 juli 2019 is onze oom, oud-directeur/eigenaar en oud- collega, Math L’Ortye plotseling overleden. Math heeft zich 32 jaar hard ingezet om ons familiebedrijf samen met zijn vader en broers te laten groeien en uit te bouwen tot een mooi bedrijf dat hij vol trots heeft overgedragen aan de derde generatie.

 

Als collega hebben wij Math leren kennen als een zeer sociaal, betrokken en collegiaal persoon. Math stond tussen ons in en had altijd een luisterend oor.

 

Math is ons en onze organisatie altijd blijven volgen en kwam heel regelmatig langs op kantoor met interessante kansen. Hij kon niet stil zitten en wilde iets blijven betekenen voor de ondernemers; hij was een verbinder pur sang. Zo zette Math zich in voor bedrijvenmanagement C’Magne en BTM Parkstad Limburg en was hij medeoprichter van ON12 en Lions Parkstad. Ook het verenigingsleven kon op hem rekenen en Math heeft zich altijd ingezet voor de Hoensbroekse carnaval. 

 

Het is voor ons niet te bevatten dat hij niet meer zal binnen lopen en belangstellend zal vragen hoe het is…..Math, we zullen je missen.

 

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn echtgenote Marion, kinderen Mireille en Angillo, Nadine en de kleinkinderen.

 

Vivien en Jean
Management team en medewerkers L’Ortye 

 

 


 

Activiteiten Houtrecycling Limburg BV

 

Op onze nieuwe havenlocatie in Maastricht is Houtrecycling Limburg BV als onderdeel van L'Ortye Transport & Milieu in 2018 gestart met het accepteren van hout. Dit houdt wordt op kwaliteit gescheiden om vervolgens te zeven, te ontijzeren en te shredderen om daarna als brandstof af te voeren naar bio-energiecentrales en de spaanplatenindustrie. 

 

Image (002)

 

 


 

Samen met Rijkswaterstaat en de vele vrijwilligers zorgen wij voor een schone Maas. 

 

IMG_2617

 

 


 

HAAL NU OOK UW BOUWGRONDSTOFFEN BIJ L'ORTYE IN MAASTRICHT (ANKERKADE 80)!

 

Wij hebben de volgende bouwgrondstoffen op voorraad:

 • Gewassen brekerzand 0-4 mm
 • Gewassen maasbetondzand 0-4 mm
 • Menggranulaat 0-31,5 mm
 • Teelaarde
 • Vulzand (steenvrij)

Natuurlijk kunt u ook op deze locatie terecht voor het aanleveren van diverse afval- en reststoffen.

 

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 17.00 uur geopend.

 

Wij laten u graag onze locatie zien en maken u bekend met onze mogelijkheden.

 

IMG_0178D website

 


 

Paden in ruil voor zand

 

Een speeltuin of wandelpaden in ruil voor zand en grind. De buurt bepaalt, zegt ontgronder L’Ortye uit Hoensbroek over zijn plan. „Een experiment. Niets is voorgekookt.”

Familiebedrijf L’Ortye uit Hoensbroek wil op enkele kleine locaties langs de Buitenring zand of grind gaan winnen. De firma kiest daarbij voor een onorthodoxe aanpak: de buurt moet in grote lijnen achter het plan staan. In ruil voor de winning wordt er in nauwe samenspraak met omwonenden, ondernemers en het verenigingsleven gepraat over de herinrichting en buurtwensen.

Na deze gesprekken moet duidelijk zijn of er draagvlak is. Duidelijk moet ook worden waar de buurt wel of niet mee gebaat is.

Voorgekookt
Jean L’Ortye, die samen met zus Vivien het familiebedrijf met 95 medewerkers leidt, zegt dat ze goed zullen luisteren: „Wat ontbreekt er in de buurt? Hoe is de bevolkingsopbouw? Is er behoefte aan paden voor scootmobielen, wandelpaden en recreatieve voorzieningen of heeft men liever iets voor de jeugd?”

Jean L’Ortye benadrukt dat het ook voor het bedrijf een spannend experiment is: „Meestal begin je met het verwerven van grondposities. Hier beginnen we met gesprekken met eigenaren én bewoners. Voor onze onderhandelingspositie is dat niet handig. Maar het maakt onze intenties wel geloofwaardiger. Meestal denken mensen dat alles toch al is voorgekookt tussen bedrijven en overheid. Hier is dat niet zo "

Na een scan van een tiental locaties kwamen twee à drie concrete plekken in beeld. Welke dat zijn, kan en wil Jean L’Ortye voor de zuiverheid nog niet zeggen . Mensen op de plek waar wij zouden willen beginnen met de gesprekken moeten zich natuurlijk niet overvallen voelen.
Het bedrijf heeft veel ervaring met het herinrichten van gebieden. In dit geval denkt de IBA mee. „Hun experts dragen voorbeelden  van originele oplossingen uit het buitenland aan.”

Winst
L’Ortye kiest niet voor deze aanpak om zo veel mogelijk winst te maken - daarvoor is het project sowieso te kleinschalig - maar het bedrijf wil er ook geen geld op toeleggen. „Winning van zand en grind is een van onze kernactiviteiten. Wij hebben nog voor jaren werk, maar moeten blijven werken aan continuïteit.”

Op de website www.komnaarbuiten.nu worden de ideeën van L’Ortye beschreven en kunnen initiatieven worden ingediend.